Informacje prawne

Niniejsze informacje prawne podlegają modyfikacjom w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zachęca się użytkownika do ich regularnego sprawdzania.

1. IDENTYFIKACJA WITRYNY

Adres witryny : http://saintclairtextiles.com
Właściciel witryny : SAINT CLAIR TEXTILES, SAS au capital de 7 680 000 € – 381 424 712 RCS Vienne
Adres : 415 avenue de Savoie, F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. : +33 (0)4 74 83 51 00
Dyrektor ds. publikacji : Xavier CHRISTOPHE
Redaktor : Arnauld FONTAINE
Projekt i wykonanie strony : Notre Studio.fr
Host : ovh.com – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Witryna internetowa http://saintclairtextiles.com firmy SAINT CLAIR TEXTILES zwana jest dalej witryną.

Użytkownik internetu przeglądający witrynę jest zwany dalej użytkownikiem

Dostępna jest przez cały czas, z wyjątkiem przypadków zadziałania siły wyższej, problemów z infrastrukturą informatyczną, problemów związanych z sieciami telekomunikacyjnymi lub problemów technicznych.

Firma SAINT CLAIR TEXTILES może przerwać dostęp do witryny w celach konserwacyjnych i będzie starać się powiadomić użytkowników o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Aby osiągnąć najlepsze wrażenia z korzystania z witryny, użytkownik powinien używać nowego lub niedawno zakupionego sprzętu i zaktualizowanej przeglądarki nowej generacji.ur.

3. DANE OSOBOWE

Użytkownik ma możliwość przesłania swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy w części Kontakt witryny, a także dodawania komentarzy i/lub zapytań w polu tekstowym do tego przewidzianym

Informacje osobiste zbierane w ten sposób są używane wyłącznie przez SAINT CLAIR TEXTILES i jedynie w celu zapewnienia usług oferowanych na witrynie. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Informacje te nie są przechowywane w formie pliku.

Zgodnie ze zmianami do ustawy o technologiach informatycznych i wolności osobistej z 6 stycznia 1978 roku, użytkownicy mają prawo dostępu, zmiany, korekty i kasowania danych osobowych o sobie
W tym celu użytkownik za pomocą poczty tradycyjnej wysłać do firmy SAINT CLAIR TEXTILES – 415 avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour – stosowne żądanie.

Użytkownik jest niniejszym informowany o tym, że moderator może usunąć jakiekolwiek wpisy, które nie są związane z tematyką stron, redagowanych treści, albo które naruszają przepisy prawa.

4. PLIKI COOKIE

Plik cookie to niewielki plik, który nie jest używany do identyfikacji użytkownika, ale który zapisuje informacje dotyczące przeglądarki użytkownika, która jest używana do przeglądania witryny na danym komputerze. Dane pozyskane w ten sposób są używane do usprawnienia kolejnych odwiedzin witryny oraz do różnych pomiarów ruchu generowanego przez użytkownika.
Informacje te są utrzymywane przez maksymalnie dwa lata.
Użytkownik może zapobiec tworzeniu plików cookie przez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki.
Odmowa zaakceptowania plików cookie może jednak uniemożliwić użytkownikowi dostęp do określonych usług

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn, których firma SAINT CLAIR TEXTILES nie jest wydawcą. Użytkownik witryny został poinformowany i potwierdza, że firma SAINT CLAIR TEXTILES nie jest odpowiedzialna za brak dostępności takich witryn, i że SAINT CLAIR TEXTILES nie sprawdza, kontroluje, zatwierdza lub jest odpowiedzialna za treści, reklamy, produkty lub inne elementy dostępne na lub poprzez te witryny. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie odnośników do innych witryn.

6. ODNOŚNIKI

Witryna może zawierać odnośniki do innych witryn, których firma SAINT CLAIR TEXTILES nie jest wydawcą. Użytkownik witryny został poinformowany i potwierdza, że firma SAINT CLAIR TEXTILES nie jest odpowiedzialna za brak dostępności takich witryn, i że SAINT CLAIR TEXTILES nie sprawdza, kontroluje, zatwierdza lub jest odpowiedzialna za treści, reklamy, produkty lub inne elementy dostępne na lub poprzez te witryny. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie odnośników do innych witryn.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SAINT CLAIR TEXTILES dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że publikowane przez nią informacje są dokładne i aktualne, ale nie może zagwarantować ich dokładności, ani kompletności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania przedstawionych informacji.

Firma SAINT CLAIR TEXTILES nie będzie ponosić odpowiedzialności za:

  • błędy lub pominięcia informacji publikowanych na witrynie
  • straty, bezpośrednie lub pośrednie, materiałowe lub niemateriałowe, które mogą być następstwem dostępu do lub użycia witryny, w tym dostępności, utratą danych, pogorszeniem się stanu, zniszczeniem lub wirusami, które mogą mieć wpływ na urządzenia użytkownika,
  • obecności wirusów na witrynie

8. STOSOWANE PRZEPISY PRAWA I JURYSDYKCJA

Witryna i jej zawartość podlegają francuskim przepisom prawa. Jakiekolwiek spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby głównej SAINT CLAIR TEXTILES.