KARTA OCHRONY DANYCH

Ochrona danych osobowych jej klientów stanowi dla firmy Saint Clair Textiless najwyższy priorytet. Zawsze dbaliśmy z najwyższą starannością o przestrzeganie przepisów obowiązujących w tej dziedzinie, w szczególności określonych przez francuską ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą informatyki, baz danych i swobód obywatelskich, zmodyfikowaną przez europejskie Rozporządzenie nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej „RODO”). Zobowiązania określone w niniejszej karcie ochrony danych świadczą o tym, że nadal koncentrujemy się na wartościach i zasadach, które od dawna stanowiły o sile naszej firmy.

Korzystając z witryn Saint Clair Textiles i udostępnionych aplikacji mobilnych, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Karcie ochrony danych.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza Karta ochrony danych określa sposób, w jaki firma Saint Clair Textiles przetwarza Twoje dane osobowe podczas przeglądania strony internetowej i korzystania z jej aplikacji mobilnych.

W rozumieniu rozporządzenia RODO, firma Saint Clair Textiles jest – poza wyjątkowymi przypadkami, o których zostaniesz powiadomiony – administratorem danych oraz określa cele i sposoby ich przetwarzania. W ramach prowadzonego przetwarzania, firma Saint Clair Textiles może pozyskiwać następujące dane:

 • Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres do fakturowania i/lub dostawy
 • Adres IP/Mac
 • Dane dotyczące połączeń z plików „cookie”
 • Dane dotyczące połączeń i nawigacji
 • Historia zakupu produktów i usług
 • Inne informacje, które możesz nam przekazywać dobrowolnie

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe w celu przetworzenia Twojego zgłoszenia dotyczącego serwisu, usług, zaspokojenia uzasadnionych interesów naszej firmy (na przykład analizy statystycznej), a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych witryn, transakcji i użytkowników.

Następujące cele wymagają Twojej zgody zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych:

 • Lokalizacja
 • Ankiety dotyczące poziomu zadowolenia
 • Materiały marketingowe (np. informacje o naszych nowych produktach)
 • Reklamy docelowe (patrz Polityka dotycząca plików cookie)
 • Udział w konkursie
 • Biuletyn informacyjny
 • Kontakty dotyczące relacji biznesowych (oferta, zamówienie, dostawa, ankiety dotyczące zadowolenia klienta)
 • Komunikacja dotycząca modyfikacji katalogu produktów
 • Informatory
 • Reklamy docelowe (patrz Polityka dotycząca plików cookie)

Pozyskujemy Twoje dane osobowe podczas organizowania imprez, takich jak targi lub spotkania; dane te mogą być gromadzone bezpośrednio przez pracownika lub w dowolny sposób i na nośniku, który firma Saint Clair Textiles może uznać za odpowiedni i który będzie dostępny. Podczas wizyt w lokalizacjach naszej firny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia wykorzystujemy wyposażenie do zapisu wideo. Rejestr osób obecnych w danej lokalizacji jest prowadzony przez recepcję lub przez agenta ochrony, co pozwala firmie wywiązać się z jej zobowiązań prawnych w zakresie statusu celnego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ODPOWIEDNI W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH

Twoje dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jeden dzień po ustawowym terminie przechowywania, przewidzianym w ustawie lub rozporządzeniu; jeśli żaden okres przechowywania nie jest określony przez obowiązujące przepisy lub regulacje prawne, nasza polityka w tym zakresie określa usunięcie danych osobowych w rozsądnym czasie, na następujących zasadach:

Dane osobowe są usuwane w zależności od rodzaju danych i podstawy prawnej, na której opiera się ich gromadzenie, czyli na przykład po upływie 3 lat w przypadku danych dotyczących prospekcji handlowej, 2 lata od ostatniego kontaktu w zakresie danych przekazywanych w ramach przekazywania kandydatur w zakresie ofert pracy oraz od 5 do maksymalnie 10 lat w przypadku danych związanych z wykonaniem umowy licząc od daty ostatniej operacji. Dane mogą być archiwizowane z ograniczonym dostępem przez dodatkowy okres w stosunku do terminów przechowywania określonych obowiązującymi przepisami jedynie z ściśle określonych powodów, dozwolonych przez prawo. Zostaną one następnie trwale usunięte lub przekształcone na postać anonimową zgodnie z Opinią G29 na ten temat.

ODBIORCY DANYCH

Saint Clair Textiles nie przekazuje danych osobowych innym firmom – zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą – w jakichkolwiek celach marketingowych. Możemy jednak korzystać z usługodawców i podwykonawców w zakresie oferowania lub świadczenia usług. W takim przypadku dbamy z najwyższą starannością o wprowadzenie środków organizacyjnych, administracyjnych, technicznych i dotyczących bezpieczeństwa fizycznego w celu ochrony danych osobowych przed jakimkolwiek bezprawnym ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją i zniszczeniem przez osoby trzecie. Saint Clair Textiles może czasami przekazywać dane osobowe podwykonawcom spoza Unii Europejskiej, z tych samych powodów, co opisane powyżej. Na przykład, kiedy subskrybujesz nasz biuletyn, Twoje dane mogą być przesyłane do usługodawcy świadczącego usługę e-mailingu, którego serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak zostaniesz wówczas o tym poinformowany, a firma Saint Clair Textiles zapewnia niezbędną kontrolę w celu zapewnienia, że poziom ochrony będzie identyczny, jak określony obowiązującymi przepisami francuskimi i europejskimi.

LINKI DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

Nasza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, które wybieramy z najwyższa starannością. Klikając te linki, których nie jesteśmy właścicielami, wyrażasz zgodę na zwolnienie firmy Saint Clair Textiles z jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do zarządzania/przetwarzania Twoich danych osobowych przez te witryny. Zalecamy zapoznanie się z politykami ochrony danych i praktykami tych witryn stron trzecich. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, produkty i usługi oraz za przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez te witryny.

 

WYKORZYSTYWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Saint Clair Textiles zobowiązuje się do zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa, poufności i integralności danych osobowych, wprowadzając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz ściśle przestrzegając zasad obowiązujących w tej dziedzinie i aktualizując je. W dowód naszego zaangażowania w tym zakresie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego misją jest zapewnienie zgodności realizowanych przez nas operacji, prowadzenie rejestru danych i czynności dotyczących ich przetwarzania oraz zapewnienie, że w stosownych przypadkach możesz skorzystać z wszystkich swoich praw, określonych obowiązującymi przepisami.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Jesteśmy przekonani, że zawsze powinieneś mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. W związku z powyższym zawsze zapewniamy możliwość skorzystania z praw określonych obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz postanowieniami rozporządzania RODO, które są następujące:

 • Prawo dostępu: możesz w dowolnej chwili przekazać do firmy Saint Clair Textiles zapytanie dotyczące określenia, czy Twoje dane osobowe są, czy nie są przetwarzane przez naszą firmę. Jeżeli są one przetwarzane, przysługuje Ci prawo otrzymania ich kopii.
 • Prawo skorygowania danych: stanowi uzupełnienie prawa dostępu i zapewnia Ci prawo zażądania od firmy Saint Clair Textiles modyfikacji Twoich danych.
 • Prawo usunięcia: umożliwia Ci zażądanie, aby Twoje dane osobowe, które są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, przestarzałe lub których pozyskiwanie, wykorzystanie, przekazywanie bądź przechowywanie są niedozwolone, zostały usunięte.
 • Prawo wyrażenia sprzeciwu i wycofania wydanej zgody, które umożliwia Ci zażądanie usunięcia Twoich danych z baz danych prowadzonych przez naszą firmę, pod warunkiem, że jest to dozwolone obowiązującymi przepisami.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania: pozwala na żądanie zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas przeprowadzenia niezbędnej weryfikacji.
 • Prawo przeniesienia. Jest to prawo dotyczące przekazania Twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie odczytywanym komputerowo – dane te mogą zostać przekazane samemu użytkownikowi lub innemu administratorowi danych, jeśli tylko jest to możliwe ze względów technicznych.

Saint Clair Textiles zobowiązuje się do usunięcia Twoich danych po upływie rozsądnego okresu, który został określony powyżej.

Jeżeli administrator danych nie udzieli odpowiedzi na Twój wniosek w ciągu jednego miesiąca, masz również prawo złożyć skargę do CNIL (francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej karty lub w celu wykonania swoich praw, możesz przesłać nam zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedni wniosek wraz z ważnym dowodem tożsamości pocztą lub e-mailem na następujący adres:

 • A l’attention du Délégué à la protection des données
  Saint Clair Textiles

415 avenue de Savoie

38110 Saint-Clair-de-la-Tour – France

 • dpo@saintclairtextiles.com

 

AKTUALIZACJA NASZEJ KARTY OCHRONY DANYCH

Niniejsza karta może być okresowo aktualizowana bez żadnego wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po publikacji nowej karty na witrynie saintclairtextiles.com oraz w aplikacjach mobilnych. Zostaniesz powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach dotyczących niniejszej karty, nasza firma poprosi Cię o wydanie zgody w przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany celu pozyskiwania Twoich danych osobowych.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza karta dotycząca ochrony danych osobowych podlega prawu francuskiemu, a wszelkie spory, które mogą jej dotyczyć podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.

 

PLIKI COOKIE

Saint Clair Textiles korzysta z plików cookie, które mają na celu ułatwienie nawigacji i użytkowania jej poszczególnych stron internetowych lub prowadzenie pomiarów dotyczących liczby osób odwiedzających witrynę. Aby osiągnąć te cele, niewielkie pliki zwane cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez okres wynoszący maksymalnie 13 miesięcy od daty otrzymania Twojej zgody. Po upływie tego okresu ponownie poprosimy Cię o wyrażenie zgody.

 

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Nasza firma wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie, które mogą być zapisywane na urządzeniach używanych do nawigacji na naszych witrynach. Pierwsze z nich są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej nawigacji na naszych witrynach internetowych. Pliki drugiego rodzaju umożliwiają pomiar liczby osób odwiedzających nasze witryny.

 • Techniczne pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia sprawnego przeglądania naszych witryn internetowych. Pozwalają one dostosować prezentowaną treść do preferencji użytkownika, na przykład jeśli chodzi o język lub rozdzielczość wyświetlania. Te pliki cookie są również używane do zapisywania haseł lub treści formularza. Odgrywają one ważną rolę w zakresie wdrażania środków bezpieczeństwa, a ich usunięcie może uniemożliwić dostęp do wszystkich funkcji naszych stron internetowych.
 • Pliki Cookie umożliwiające pomiar liczby osób odwiedzających witrynę są wykorzystywane przez firmę Saint Clair Textiles lub jej usługodawców technicznych. Umożliwiają one przeprowadzanie w sposób anonimowy pomiaru ruchu generowanego na naszych stronach internetowych. Poprawiają także komfort użytkowania dzięki wykrywaniu problemów dotyczących nawigacji.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

Twoja przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) umożliwia odrzucenie możliwości zapisywania plików cookie. W tym celu, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki, należy wykonać następujące czynności:

 • Przeglądarka Edge: Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie Opcje internetowe

Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania kliknij Ustawienia

Kliknij przycisk Pokaż pliki

Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij przycisk Usuń

 • Przeglądarka Firefox: Kliknij ikonę Narzędzia przeglądarki, wybierz menu Opcje

W wyświetlonym oknie wybierz „Prywatność” i kliknij „Pokaż pliki cookie”

Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij przycisk Usuń

 • Przeglądarka Safari: Kliknij ikonę Edytuj, wybierz menu Preferencje

Kliknij Bezpieczeństwo, a następnie Pokaż pliki cookie

Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij przycisk Usuń

 • Przeglądarka Google Chrome: Kliknij ikonę Narzędzia, wybierz menu Opcje, kliknij kartę Opcje zaawansowane i przejdź do sekcji „Prywatność”.

Kliknij przycisk „Pokaż pliki cookie”

Wybierz pliki cookie do odrzucenia i kliknij przycisk Usuń

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących poszczególnych przeglądarek internetowych, firma Saint Clair Textiles zaleca zapoznanie się z ich oficjalną dokumentacją.